"Making supply chain logistics as easy as IBC" ®

Språk: NO

Privacy Policy

Prinsipper mht. vern av data som brukes i forretningsvirksomheten

TPS vedtar strenge prinsipper vedr. konfidensialitet og sikkerhet knyttet til å motta og behandle personopplysninger. Bare et minimum av informasjon for å tjene forretningsmessige interesser og lovbestemte krav lagres.

I praksis betyr dette at grunnleggende forretningsmessig informasjon lagres som standard:

All informasjon lagres trygt med tilgang begrenset til foretakets ledelse. Alle henvendelser fra en tredjepart om informasjon blir diskutert med den berørte personen og informasjon oppgis kun etter mottak av signert samtykke fra den personen.

Vår datavernadministrator, Sue Stanton, ist erreichbar bei TPS Rental Systems Ltd,Geb. 349, Rushock Trading Estate, Droitwich, Worcs, WR9 0NR, E-Mail sue.stanton@tpsrentalsystems.com, Tel. +441299253535

Vi vil behandle personopplysninger i samsvar med følgende prinsipper:

(a) Alle personopplysninger må behandles i tråd med lov, rettskaffent og på en transparent måte.

(b) Alle personopplysninger må hentes inn for ett eller flere angitte, eksplisitte og legitime formål og ikke behandles på en måte som er uforenlig med disse formålene.

(c) Alle personopplysninger skal begrenses til det som er tilstrekkelig, relevant og begrenset i forhold til disse formålene.

(d) Alle personopplysninger skal holdes nøyaktige og oppdaterte (og det må treffes rimelige tiltak for å slette eller rette unøyaktige personopplysninger).

(e) Ingen personopplysninger får oppbevares lenger enn det som er nødvendig for disse formålene.

(f) Alle personopplysninger må beskyttes gjennom egnede tekniske og organisatoriske sikkerhetsforanstaltninger for å forhindre uautorisert eller ulovlig behandling og utilsiktet tap, ødeleggelse eller skade.

Vi kan hente inn, bruke og lagre dine personopplysninger, som beskrevet i disse retningslinjene, om nødvendig for å:

(a) Oppfylle en kontrakt som du er part i eller for å treffe tiltak etter forespørsel fra deg før du inngår en kontrakt.

(b) Håndheve våre legitime forretningsinteresser.

(c) Gjennomføre andre funksjoner med ditt spesifikke samtykke.

Vi vil bruke dine personopplysninger for å gi deg en best mulig kundeservice, og for å holde deg oppdatert om våre øvrige tjenester og produkter.

Vi behandler bare dine personopplysninger i den utstrekning det er nødvendig for de formålene som er angitt i disse retningslinjene (eller på annen måte som vi har varslet deg om), og vi vil sørge for at personopplysningene som angår deg lagres slik at de er nøyaktige og oppdaterte. Hvis personopplysningene er unøyaktige eller utdaterte, vil de bli ødelagt - gi oss beskjed i fall dine personopplysninger endres eller dersom du blir oppmerksom på eventuelle unøyaktigheter i personopplysningene vi lagrer om deg.

Hvis du kontakter oss, vil vi føre en nedtegnelse over kontakten, inkludert kontaktinformasjonen din og all relevant kontoinformasjon. Vi vil også kunne registrere aktivitet på nettstedet vårt (vennligst se vår erklæring ang. prinsipper vedr. personvern på nettstedet for nærmere opplysninger).

Vi kan bruke dine personopplysninger til å:

(a) Oppfylle våre forpliktelser som følge av kontrakter inngått mellom deg og oss.

(b) For å gi deg informasjon, levere produkter eller tjenester du ber om fra oss eller som vi føler kan interessere deg, inkludert endringer og oppdateringer (som er underlagt ditt samtykke og dine preferanser).

(c) I samsvar med våre legitime forretningsinteresser og juridiske forpliktelser.

Vi vil lagre dine personopplysninger i våre systemer så lenge som:

(a) Kontoen din fortsetter å være gyldig og/eller

(b) Eventuelle kontrakter du inngår med oss fortsetter å være aktuelle; og/eller

(c) Det er nødvendig for at vi skal kunne overholde våre legitime forretningsinteresser; og/eller

(d) Det er nødvendig for at vi skal kunne overholde våre juridiske forpliktelser; og/eller

(e) Du har oppgitt at det er greit for deg at vi gjør det.

Vi vil ikke lagre dine personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for de formålene som er angitt i denne retningslinjene (eller som du på annen måte har blitt varslet om). I de tilfellene det ikke lenger er nødvendig, vil opplysningene etter behov bli pseudonymisert, anonymisert, ødelagt eller slettet.

Vi vil aldri selge dine personopplysninger eller gjøre dem tilgjengelig for noen tredjepart uten ditt forutgående samtykke (som du står fritt til å trekke tilbake), med unntak av tilfeller hvor:

(a) Vi bruker en databehandler; i så fall sikrer vi at databehandleren overholder disse retningslinjene og alle aktuelle lover som gjelder datavern.

(b) Vi er nødt til å gjøre det pga. rettslige forpliktelser.

(c) Vi selger eller oppmuntrer til investeringer i deler av vår virksomhet eller eiendeler (i så fall vil vi kunne oppgi dine personopplysninger på konfidensielt grunnlag til den potensielle kjøperen/investoren etter behov i samsvar med våre legitime interesser).

Vi har innført generelt aksepterte standarder for teknologi og operativ sikkerhet for å beskytte personopplysninger mot tap, misbruk eller uautorisert endring eller ødeleggelse. Vi vil varsle deg omgående i tilfelle et brudd på retningslinjene knyttet til dine personopplysninger som vil kunne utsette deg for alvorlig risiko.

Vi forbeholder oss retten til å fra tid til annen uten forvarsel endre disse retningslinjene. Du anbefales å sjekke vårt nettsted jevnlig for å få med deg eventuelle endringer (men NB-endringer vil ikke bli foretatt med tilbakevirkende kraft).

Noen av våre databehandlere og tredjepartstjenester kan være basert i land utenfor EU. Vi overfører kun personopplysninger til land utenfor EU der egnede sikkerhetstiltak er på plass.

Du har rettigheter som følger nedenfor med hensyn til dine personopplysninger som lagres av oss. Vennligst rett alle henvendelser ang. disse rettighetene til vår datavernadministrator:

(a) Til å få tilgang til dine personopplysninger

(b) Til å få informasjon om hvordan dine personopplysninger behandles (denne informasjonen er oppgitt i disse retningslinjene).

(c) Til å få dine personopplysninger korrigert i de tilfellene der dette er nødvendig (vennligst kontakt oss straks dersom du blir oppmerksom på feil eller utdatert informasjon)

(d) Til å under visse omstendigheter få slettet dine personopplysninger (vennligst henvis til den aktuelle datavernlovgivningen eller rådfør deg med informasjonskommissærens kontor for nærmere informasjon ang. dette)

(e) Til å motsette deg eller begrense hvordan dine personopplysninger blir behandlet

(f) Til å få dine personopplysninger overført til deg selv eller til et annet foretak

Hvis du mener at vi ikke har overholdt disse retningslinjene eller den aktuelle datavernlovgivningen med hensyn til dine eller noen andres personopplysninger, bør du ta dette opp med vår datavernadministrator. Ethvert slikt brudd vil bli tatt på alvor, vil bli behandlet i samsvar med gjeldende lovgivning ang. datavern og vil kunne medføre disiplinære tiltak.

Du har rett til å ta enhver klage på hvordan vi behandler dine personopplysninger til informasjonskommissæren:

Information Commissioner’s Office, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire SK9 5AF, Storbritannia, nettsted: https://ico.org.uk/concerns/   

Tel.: 0303 123 1113.

For mer informasjon, vennligst se gjeldende lover ang. databeskyttelse eller rett eventuelle spørsmål, kommentarer og forespørsler vedr. vår databehandlingspraksis til vår datavernadministrator.